John Deere RMA

จะออกรถไถ แทรกเตอร์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

จะออกรถไถ แทรกเตอร์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารซื้อรถแทรกเตอร์ หรือรถไถ ต้องใช้อะไรบ้าง? แล้วการขอสินเชื่อ มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ควรรู้ ทุกคำถามที่เหล่าสิงห์คะนองนาสงสัย วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แบบละเอียดยิบ หายคาใจกันแน่นอน 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ ออกรถไถ

 

 

สัญญาเช่าซื้อคืออะไร?

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า สัญญาเช่าซื้อคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์ นำทรัพย์สินของตนออกให้ผู้เช่าซื้อ เช่าตามกำหนดระยะเวลาหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินดังกล่าว จะตกเป็นของลูกค้า ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการชำระค่างวด ตามที่เจ้าของทรัพย์สินกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิทธิของลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มีอะไรบ้าง?

แน่นอนว่าลูกค้ามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ เช่น จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อในทางที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อสามารถจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่บุคคลอื่นได้หรือไม่?

ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อ ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน ส่งมอบ หรือโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกใด ๆ

โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของทรัพย์สิน เว้นแต่ลูกค้าจะได้ผ่อนชำระค่างวดให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้วเท่านั้น หากผิดสัญญาเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ อาจทำให้มีความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาได้ ดังนั้นก่อนดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ต้องติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป 

การโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดปิดบัญชีแล้ว จะดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ และส่งมอบให้ผู้จัดจำหน่าย ที่จำหน่ายรถแทรกเตอร์ให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

การสมัครสินเชื่อ

ปัจจุบันสถาบันการเงิน มีสินเชื่อสำหรับรถแทรกเตอร์ ทั้งรถใหม่และรถมือสอง ภายใต้เงื่อนไขการเช่าซื้อ และรูปแบบการชำระที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า ซึ่งมีทั้งเกษตรกร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือรายได้ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ 

 • ผู้เช่าซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่สมัครสินเชื่อ
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ประกอบอาชีพถูกกฏหมาย ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี  
 • มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ประกอบอาชีพถูกกฏหมาย ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารทางการเงิน เช่น 

 

 • สำเนาโฉนดที่ดิน แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 • เอกสารแสดงที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุรายได้/สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เล่มทะเบียนรถทางการเกษตร รถบรรทุก

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ กรณีเป็นผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารทางการเงิน เช่น

 

 • สำเนาโฉนดที่ดิน แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 • เอกสารแสดงที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุรายได้/สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เล่มทะเบียนรถทางการเกษตร รถบรรทุก

*รายละเอียดอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • งบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

*เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

◾ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

ประวัติเครดิตบูโร คืออะไร?

คือประวัติด้านสินเชื่อ ที่ทางธนาคารจะส่งข้อมูลไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลกลาง สำหรับให้ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งประวัติเครดิตบูโร จะดีหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการชำระหนี้  หากสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด จะถือว่ามีประวัติที่ดี แต่หากเคยมีประวัติค้างชำระ จนทำให้โดนขึ้นสถานะหนี้เสีย อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธสินเชื่อได้ในอนาคต

รายได้สุทธิ คืออะไร?

คือการนำรายได้ทั้งปี มาหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้ว จะได้ออกมาเป็นรายได้สุทธิ ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า รายได้จริง ๆ ของเราอยู่ในระดับฐานภาษีเท่าไหร่ และต้องจ่ายภาษีในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ โดยเงินได้สุทธิแต่ละระดับ จะถูกคิดอัตราภาษีที่แตกต่างกันเป็นขั้นบันได ยิ่งมีเงินได้สุทธิมาก ยิ่งต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับการยกเว้นในการคิดอัตราภาษี คือกลุ่มที่รายได้สุทธิ เหลือไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

ยกตัวอย่าง ผู้ที่มีรายได้ตลอดทั้งปี รวมแล้วไม่เกิน 310,000 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,833 บาท เมื่อถูกหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงสุด 100,000 บาท รวมกับค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท เท่ากับจะเหลือสัดส่วนเงินได้สุทธิที่ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี

ขณะที่ผู้ที่มีรายได้รวมตลอดทั้งปีมากกว่า 310,000 บาท หรือมากกว่าเดือนละ 25,833 บาท จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามระดับรายได้สุทธิ 

เอกสารแสดงรายได้ คืออะไร?

สำหรับพนักงานประจำ ที่ได้รับเงินทุกเดือน จะใช้เป็นสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

สมุดบัญชีอัปเดทย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุ ไม่เกิน 1-3 เดือน หากเป็นเกษตรกร เอกสารสำคัญ คือทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียว รวมถึงเอกสารในการทำกิน หรือเอกสารที่ดิน ซึ่งหากมีชื่อเป็นเจ้าของเอง ก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือต่อบริษัทสินเชื่อ และใบเสร็จรับเงินจากการนำผลผลิตไปขายต่อ เพื่อยืนยันว่าทำเกษตรกรรมจริง

จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่?

กรณีใช้เงินดาว์นไม่ถึงเกณฑ์ คนค้ำประกันจะมีความสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ

แต่หากผู้ค้ำประกันมีรายได้น้อย อาจทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา ดังนั้นเกณฑ์ของผู้ค้ำประกัน จึงเหมือนผู้เช่าซื้อ คือต้องมีรายได้ที่มากพอในการผ่อนชำระนั่นเอง

ปัจจัยที่ทำให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ประวัติขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน มีเครดิตดี  ไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า หรือมีหนี้เสีย จะช่วยมีโอกาสได้รับการอนุมติง่ายขึ้น 
 • แหล่งที่มารายได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาต้องมีความชัดเจน ได้แก่ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ 
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ค่างวดชำระจะต้องสัมพันธ์กับรายรับ ปกติแล้วค่างวดจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของรายรับในแต่ละเดือน จึงจะมีโอกาสได้รับอนุมัติกู้ซื้อรถใหม่ได้ แต่หากค่างวดไม่สัมพันธ์กับรายรับ หรือมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ อาจทำให้ถูกปฏิเสธสินเชื่อได้